Odszkodowanie za śmierć w wypadku

09.12.2015

Zadośćuczynienie za śmierć- podmioty uprawnione

 

Zgodnie z art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego: „Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”. Poprawna wykładnia tegoż przepisu wymaga zatem w pierwszej kolejności zdekodowania pojęcia „członek rodziny”. Pojęcie „rodzina” występuje w języku polskim w znaczeniu bardzo wąskim jako grupa osób składająca się z małżonków (względnie osób żyjących w niesformalizowanym związku partnerskim) i ich dzieci, w znaczeniu szerszym jako grupa osób związanych węzłem pokrewieństwa lub powinowactwa, wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (a także osób żyjących w niesformalizowanym związku partnerskim), wreszcie w znaczeniu szerokim, jako grupa osób związanych węzłem pokrewieństwa lub powinowactwa, niezależnie od kwestii innych więzów je łączących.

Odwołując się do art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego zważyć należy, że zawężenie kręgu osób uprawnionych do otrzymania zadośćuczynienia nastąpiło na dwóch poziomach. Po pierwsze zadośćuczynienie służy tylko członkom rodziny zmarłego, a zatem nie wystarczy więź pokrewieństwa lub powinowactwa, o ile ci krewni lub powinowaci nie są członkami rodziny zmarłego. Po drugie nie każdemu członkowi rodziny zmarłego służy zadośćuczynienie, ale tylko tym członkom rodziny, których ze zmarłym łączyła szczególna więź uzasadniająca uznanie ich za najbliższych.

Tym samym przyjąć można w ślad za orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 13 marca 2014 r., sygn. akt I ACa 69/14, że: „Za członków najbliższej rodziny w rozumieniu art. 446 § 4 KC zawsze będą uznawani małżonkowie, dzieci i rodzice, zaś ewentualny brak więzi emocjonalnej między nimi sąd będzie uwzględniał korzystając z fakultatywnego charakteru przewidzianego w tym przepisie roszczenia”.

W sytuacji zaś, gdy między dochodzącym zadośćuczynienia za śmierć a zmarłym członkiem rodziny nie istniało pokrewieństwo w linii prostej dla oceny czy dana osoba jest uprawiona do uzyskania zadośćuczynienia wymagane jest uprzednie ustalenie, czy i jakiego rodzaju relacje łączyły tą osobę ze zmarłym poszkodowanym, właśnie z uwagi na to, że brak zawarcia małżeństwa, brak pokrewieństwa lub powinowactwa nie pozwala na przyjęcie a priori, że określona osoba może zostać uznana za najbliższego członka rodziny. Tego rodzaju analiza będzie zatem potrzebna w przypadku, gdy z roszczeniem przysługującym wyłącznie najbliższym członkom rodziny wystąpi np. osoba pozostająca w związku partnerskim czy też dziecko przyjęte na wychowanie, niespokrewnione i niespowinowacone ze zmarłym poszkodowanym.

Reasumując, sięgając do bogatego orzecznictwa w sprawach o zadośćuczynienie za śmierć na skutek udziału w wypadku komunikacyjnym można wskazać, że na tego typu świadczenie mogą liczyć mąż, żona, partner, dziecko, brat, siostra, babcia, dziadek czy wnuki.

 

Bezpłatne porady prawne:

  • tel. 22 627 46 33
  • tel. kom. 531 200 352

 

Tagi: śmierć, wypadek śmiertelny, zadośćuczynienie, adwokat

Zgłoś potrzebę bezpłatnej porady prawnej:


Współpracujemy z: