145 000,00 zł zadośćuczynienia za pobicie, wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

09.05.2019

Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny, w sprawie prowadzonej pod sygn. akt III C 1565/17, wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2019 r. zasądził na rzecz Łukasza B. kwotę 124 078,72 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt osiem złotych 72/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 czerwca 2017 roku do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia oraz kwotę 5.417 zł (pięć tysięcy czterysta siedemnaście) tytułem zwrotu kosztów procesu.

W niniejszej sprawie klient Duże Odszkodowania Sp. z o.o. Łukasz B. został pobity przez znaną mu osobę fizyczną. Na skutek pobicia doznał urazu głowy oraz innych obrażeń ciała powyżej dni 7. Z uwagi na doznane obrażenia ciała zwrócił się o zasądzenie na jego rzecz kwot zasądzonych wyrokiem z tytułu bezprawnego pobicia.

Powództwo zostało uwzględnione w całości.

Za pełny sukces w sprawie dziękujemy adwokat Agnieszce Prętczyńskiej oraz adwokat Monice Pochopień Mikołajczyk.

 

Tagi: odszkodowanie za pobicie, zadośćuczynienie za pobicie

Zgłoś potrzebę bezpłatnej porady prawnej:


Współpracujemy z: