Wzruszanie decyzji wywłaszczeniowych

19.11.2015

Procedura unieważnienia decyzji co do wywłaszczenia nieruchomości

 

Nawet po upływie wielu lat od wywłaszczenia nieruchomości możliwe jest uzyskanie jej zwrotu, bądź wyższego odszkodowania. Taką możliwość daje skuteczne wzruszenie decyzji wywłaszczeniowej, które dokonywane jest w administracyjnym trybie postępowania.

W pierwszej kolejności należy dokładnie przeanalizować zarówno samą decyzję wywłaszczeniową, jak i materiał dowodowy zebrany w trakcie postępowania wywłaszczeniowego, by sprawdzić czy decyzja zawiera wady, które kwalifikowałyby ją do uchylenia, bądź stwierdzenia jej nieważności.      

Skutki wadliwych decyzji wywłaszczeniowych mogą być eliminowane w drodze nadzwyczajnych środków weryfikowania ostatecznych decyzji administracyjnych, takich jak instytucja stwierdzenia nieważności decyzji, czy wznowienia postępowania. W trybach tych mogą być wzruszane decyzje tylko z powodu istotnych wad postępowania administracyjnego, poprzedzającego wydanie decyzji, albo z powodu kwalifikowanych wad materialnoprawnych, czyli np. gdy decyzja wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Szerzej o podstawach wznowienia postępowania i stwierdzenia nieważności decyzji można przeczytać w art. 145-163 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Decyzja kończąca wznowione postępowanie może odmawiać uchylenia ostatecznej decyzji wywłaszczeniowej, albo ją uchylać i rozstrzygać w sposób niewadliwy o istocie sprawy. Natomiast w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, organ jeżeli uzna, że decyzja jest wadliwa wydaje decyzję stwierdzającą jej nieważność. Stwierdzenie to działa wstecz, co oznacza, że powstaje sytuacja taka, jakby do wywłaszczenia nigdy nie doszło.

Jeżeli nie można stwierdzić nieważności decyzji, np. gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne, organ administracji publicznej ogranicza się do stwierdzenia wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa oraz wskazania okoliczności, z powodu których nie stwierdził nieważności decyzji. Takie rozstrzygnięcie, co prawda nie powoduje przywrócenia wywłaszczonego prawa do nieruchomości, ale umożliwia dochodzenie na drodze cywilnej odszkodowania od Skarbu Państwa za powstałą z tego tytułu szkodę.

Możliwe jest stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowej również w części, np. dotyczącej odszkodowania, jak również stwierdzenie nieważności decyzji orzekającej o odszkodowaniu za wywłaszczenie, w przypadku, gdy została wydana osobna decyzja.

W takiej sytuacji nie zostaną zniwelowane skutki samego wywłaszczenia, ale spowoduje to konieczność ponownego ustalenia odszkodowania w oparciu o obecnie obowiązujące regulacje prawne. Wysokość odszkodowania zostanie zatem ustalona według stanu i przeznaczenia nieruchomości w dniu pozbawienia lub ograniczenia praw oraz jej wartości w dniu wydania nowej decyzji o odszkodowaniu. Ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości.

Decyzje wydawane w opisanych postępowaniach podlegają administracyjnemu trybowi odwoławczemu i mogą być zaskarżane do sądów administracyjnych

Autor: Aplikant Adwokacki Ernest Ciechowicz

 

 

Tagi: decyzja wywłaszczenie nieruchomości, unieważnienie decyzji, odw

Zgłoś potrzebę bezpłatnej porady prawnej:


Współpracujemy z: