Okres przedawnienia w sprawach o odszkodowanie za znęcanie się

18.11.2015

Po ilu latach przedawnia się prawo do odszkodowania za znęcanie się fizyczne lub psychiczne?

 

Odpowiedź na sformułowane zapytanie, poprzedzić należy krótką, formalno-prawną analizą tytułowego znęcania, czyli jednego z najpowszechniejszych przestępstw przeciwko życiu w rodzinie. Otóż, stosownie do art. 207 Kodeksu Karnego „kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Nie ulega wątpliwości, że każda ofiara występku znęcania, charakteryzuje się poczuciem krzywdy, odtrącenia, cierpienia i bólu. Właśnie dlatego, Ustawodawca przewidział w takiej sytuacji zarówno prawo ubiegania się o odszkodowanie za poniesione starty materialne, jak i zadośćuczynienia za krzywdy moralne. Artykuł 415 Kodeksu Cywilnego, stanowi bowiem o ogólnej zasadzie, z której wynika, że: „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia"

Co jednak, kiedy tak jak w omawianym przypadku do przestępstwa doszło przeszło 20 lat temu? Wszystko zależy od konkretnego stanu faktycznego. Jeżeli przeciwko sprawcy toczyło się postępowanie karne i został on skazany (nawet w przypadku zawieszenia wykonania kary), to termin przedawnienia takiego roszczenia zgodnie z art. 442 KC w brzmieniu obowiązującym do 09.08.2007 r. wynosił lat 10 i zaczynał liczyć się od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Aktualnie, art. 4421 KC traktuje o 20 letnim terminie przedawnienia takich roszczeń i termin ten stosujemy w przypadku, w którym do 10.08.2007 roku nie były one jeszcze przedawnione.

W przypadku małoletnich bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom - przez czas trwania władzy rodzicielskiej. Bieg terminu przedawnienia w takim przypadku, rozpocznie się dopiero od momentu osiągnięcia przez poszkodowanego pełnoletniości.

Znacznie trudniej o wygranie sprawy cywilnej będzie w sytuacji w której orzeczeniem karnym nie dysponujemy. W takim przypadku winę sprawcy trzeba udowodnić, a ciężar dowodu w tym zakresie, będzie przeniesiony na stronę powodową. Co więcej, aby Sąd nie oddalił powództwa z uwagi na termin przedawnienia roszczeń, który co do zasady już minął - konieczne będzie wykazanie wszystkich przesłanek popełnionego przez sprawcę przestępstwa.

Zadośćuczynienia za znęcanie się, dochodzimy na podstawie art. 445 § 1 KC, w związku z art. 444  § 1 KC oraz art. 448 KC, stanowiącym o naruszeniu dóbr osobistych.

Przygotował: Aplikant Adwokacki Mateusz Nowicki

 

 

 

Tagi: znęcanie się, odszkodowanie, termin dochodzenia odszkodowania

Zgłoś potrzebę bezpłatnej porady prawnej:


Współpracujemy z: