Służebność przesyłu

18.11.2015

Wynagrodzenie za służebności przesyłu

Warunkiem podstawowym ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem jest posadowienie na nieruchomości, w szczególności:

  • linii i słupów elektroenergetycznych,
  • ropociągów,
  • gazociągów,
  • wodociągów,
  • światłowodów,
  • linii i słupów telekomunikacyjnych.

Ażeby otrzymać wynagrodzenie za posiadanie tego typu infrastruktury na swojej nieruchomości, urządzenia przesyłowe winny znajdować się zasadniczo na nieruchomości nie dłużej niż od trzydziestu lat!

Urządzenia przesyłowe

W myśl art.  49 § 1 Kodeku Cywilnego: "Urządzenia przesyłowe są to urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w sakład przedsiębiorstwa".

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 czerwca 2004 roku wskazuje natomiast, że urządzenie to musi stanowić „trwałe, fizyczne i funkcjonalne połączenie konstrukcji”.

Należy podkreślić, że materia urządzeń przesyłowych, samego przesyłu, jest niezwykle istotna w trakcie trwającego postępowania, co najlepiej obrazuje postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z 17 lutego 2009 roku: "Nie ulega wątpliwości, iż mimo że w art. 3052 § 2 KC w pierwszej kolejności zostało wymienione żądanie zapłaty wynagrodzenia za ustanowienie służebności, to jednak istotą roszczenia wynikającego z tego przepisu jest ustanowienie służebności. Wynagrodzenie jest jedynie jego pochodną. W postępowaniu sądowym, w którym właściciel domaga się od przedsiębiorcy ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem, sąd w pierwszej kolejności bada, czy zasadne jest ustanowienie służebności i w jaki sposób (cechy postępowania o ustanowienie służebności), a dopiero potem (wtórnie), jaka powinna być wysokość „odpowiedniego” wynagrodzenia".

Zasiedzenie służebności przesyłu

Zasiedzenie służebności przesyłu gazu, ropy czy energii elektrycznej na nieruchomości, oznacza dla właściciela działki, że stan rzeczy jaki zna, nie ulegnie zasadniczo zmianie.

Gdy dochodzi do zasiedzenia przedsiębiorcy przesyłowi nie są zainteresowani ustanowiem służebności przesyłu za wynagrodzeniem i w przypadku złożenia w sądzie przez właściciela nieruchomości wniosku o płatne ustanowienie służebności przesyłu podnoszą, że chcą ustanowić służebność przesyłu nieodpłatnie. W sytuacji, gdy do zasiedzenia faktycznie doszło, Sąd najczęściej decyduje o ustanowieniu bezpłatnie służebności przesyłu gazu, ropy lub energii.

Powstaje zatem pytanie, kiedy dochodzi do zasiedzenia służebności przesyłu? Co do zasady z zasiedzeniem będziemy mieli do czynienia  w sytuacji, gdy na naszej nieruchomości ww. urządzenia przesyłowe znajdują się dłużej niż 30 lat i są to urządzenia widoczne o trwałym charakterze.

Gdy dochodzi do zasiedzenia, co do zasady wynagrodzenie za służebność przesyłu nie przysługuje!

Wynagrodzenie za służebność w formie jednorazowej

W przypadku, gdy nasze roszczenia są zasadne, Sąd co do zasady ustala wynagrodzenie za służebność przesyłu w formie jednorazowej rekompensaty w zamian za znoszenie służebności przesyłu na danej nieruchomości przez czas nieokreślony.

Wynagrodzenie ma zatem charakter jednorazowy i w związku z tym ustalone jest przy uwzględnieniu wszystkich czynników wpływających na jego wysokość. Powinno ono w całości równoważyć konsekwencje trwałego obciążenia nieruchomości co winien odzwierciedlać operat rzeczoznawcy majątkowego, który w trakcie procesu  będzie ustalał wysokość przysługującego wynagrodzenia za służebność przesyłu.

Wysokość wynagrodzenia za gazociągi, ropociągi i linie

O wysokości wynagrodzenie decyduje kilka czynników. W pierwszej kolejności należy brać pod uwagę wielkość obszaru zajętego pod służebność przesyłu, następnie zaś wartość nieruchomości i spadek jej wartości na skutek ustanowienia służebności przesyłu.

Wynagrodzenie ma w pełni zrekompensować ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości przy uwzględnieniu stopnia ingerencji w prawo własności, co potwierdza również orzecznictwo Sądu Najwyższego, które wskazuje, że „Wynagrodzenie, należne na podstawie art. 3052 § 2 k.c., powinno uwzględniać cały uszczerbek będący następstwem ustanowienia służebności przesyłu, w tym także zmniejszenie jej wartości”.

Z posiadanej praktyki procesowej muszę wskazać, że ustanawiane są służebności przesyłu za wynagrodzeniem rzędu 8 000,00 zł, 30 000,00 zł, 85 000,00 zł, 120 000,00 zł, 500 000,00 zł czy i 3 milionów złotych. Są to zatem bardzo różne kwoty zależne od konkretnego stanu faktycznego. W każdej sprawie należy sprawdzić wysokość należnego wynagrodzenia, choć należy mieć na względzie, że wysokość ta będzie następnie także ustalana w oparciu o opinię biegłego rzeczoznawcy majątkowego.

Autor: Aplikant Adwokacki Kinga Wojtaszek

 

Tagi: wysokość wynagrodzenia, służebność przesyłu, odszkodowanie

Zgłoś potrzebę bezpłatnej porady prawnej:


Współpracujemy z: