Protokół powypadkowy- wypadek w pracy

18.11.2015

Obowiązkowy protokół powypadkowy

 

Osoba decydująca się na zatrudnienie pracownika musi liczyć się z tym, że w momencie nawiązania stosunku pracy, nie tylko zobowiązuje się do systematycznej wypłaty wynagrodzenia, ale również zostaje obciążona szeregiem obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy.

Do jednej z tych powinności bez wątpienia należy określony sposób postępowania w sytuacji, w której pracownik ulega wypadkowi podczas świadczenia pracy. Tryb postępowania w obliczu zaistnienia takiej okoliczności w bardzo precyzyjny sposób reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009 roku (Dz. U. Nr 105, poz. 870 ze zm.).

Obowiązek sporządzenia protokołu powypadkowego

Do jednego z podstawowych obowiązków pracodawcy, który został poinformowany o tym, że jego pracownik uległ wypadkowi podczas świadczenia mu pracy, należy powołanie zespołu powypadkowego. Zadaniem tego zespołu jest niezwłoczne ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenie protokołu powypadkowego (§4 oraz §7 Rozporządzenia).

Protokół taki sporządzony powinien być według wzoru ustalonego przez ministra właściwego do spraw pracy w terminie maksymalnie 14 dni od otrzymania przez pracodawcę zawiadomienia o wypadku. Termin ten może zostać przekroczony tylko w wyniku wystąpienia uzasadnionych przeszkód lub trudności, a przyczyna opóźnienia powinna zostać jasno wskazana w protokole (§9 ust. 1 i 2 Rozporządzenia).

Zatwierdzenie protokołu powypadkowego przez pracodawcę

Protokół sporządzony przez zespół powypadkowy niezwłocznie doręczany jest pracodawcy, celem jego zatwierdzenia (§9 ust. 3 Rozporządzenia). Pracodawca obowiązku tego powinien dopełnić w terminie 5 dni od daty sporządzenia protokołu.

W określonych sytuacjach pracodawca może jednak odmówić zatwierdzenia. Jeżeli do treści protokołu zostały zgłoszone zastrzeżenia przez poszkodowanego lub członków rodziny zmarłego wskutek wypadku pracownika albo protokół powypadkowy nie odpowiada warunkom określonym w rozporządzeniu, to  pracodawca zwraca go zespołowi powypadkowemu celem jego uzupełnienia i wyjaśnienia. W terminie 5 dni sporządzany jest wtedy nowy protokół, który ponownie zostaje przekazany pracodawcy.

Pracodawca, który otrzyma uzupełniony i wyjaśniony protokół ma jednak prawo do jego ponownej weryfikacji i ewentualnego zakwestionowania. Sytuacja taka może się więc powtarzać do momentu, kiedy uznane zostanie, że dokument spełnia wszystkie wymogi prawne (§13 Rozporządzenia).

Zatwierdzony protokół powypadkowy zostaje niezwłocznie doręczony poszkodowanemu pracownikowi, a w razie wypadku śmiertelnego - członkom rodziny zmarłego pracownika (§14 Rozporządzenia).

Odmowa sporządzenia protokołu powypadkowego

Nie można jednak wykluczyć scenariusza, w którym pracodawca, pomimo ciążącego na nim obowiązku, nie sporządzi lub też odmówi sporządzenia protokołu powypadkowego. W takiej sytuacji poszkodowany pracownik może, na podstawie art. 189 k.p.c., dochodzić ustalenia przez sąd istnienia stosunku prawnego, a więc ustalenia istnienia protokołu powypadkowego (tak m.in. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 15 lutego 1995 roku w sprawie o sygn. akt II PZP 1/95).

Co więcej, zgodnie z prezentowaną linią orzeczniczą, roszczenie takie nie ulega przedawnieniu przewidzianemu w art. 291 § 1 k.p. (tak zwłaszcza Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 marca 1999 roku w sprawie o sygn. akt II UKN 510/98). Powództwo może więc zostać skierowane do sądu w dowolnym czasie, również po rozwiązania stosunku pracy, jednak zwlekanie z taką decyzją zaskutkuje zapewne znacznymi utrudnieniami natury dowodowej.

Podsumowując wskazać należy, że na pracodawcy ciąży prawnie przewidziany obowiązek powołania komisji powypadkowej oraz sporządzenia protokołu powypadkowego. Może on kwestionować przedstawiony mu protokół, ale nie może całkowicie odmówić jego sporządzenia. Jednak gdy nie spełni swojej powinności, poszkodowany ma możliwość dochodzenia ustalenia swoich praw przed sądem.

Autor: Martyna Kęsy

 

 

Tagi: protokół powypadkowy, wypadek w pracy, odszkodowanie

Zgłoś potrzebę bezpłatnej porady prawnej:


Współpracujemy z: