Procedura ustanawiania służebności przesyłu

18.11.2015

Postępowanie w sprawie ustanawiania służebność przesyłu za wynagrodzeniem

 

Właściciel nieruchomości może ustanowić prawo służebności przesyłu zarówno w drodze umowy cywilnej, jak i na drodze postępowania sądowego.

W myśl art. 3052 § 2 Kodeksu Cywilnego, jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Do urządzeń przesyłowych w rozumieniu art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego zaliczają się w szczególności:

  • słupy i linie elektroenergetyczne,
  • ropociągi,
  • gazociągi,
  • wodociągi,
  • słupy i linie telekomunikacyjne.

Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu

W sytuacji, gdy ugodowe ustanowienie służebności przesyłu nie jest możliwe, powinniśmy złożyć do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, wniosek o odpłatne ustanowienie służebności przesyłu. Jest to niezbędne, bowiem postępowanie o ustanowienie służebności przesyłu jest tzw. postępowaniem nieprocesowym i zgodnie z art. 626 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego wszczynane jest na wniosek.

Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą własność do nieruchomości tj. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny. Ponadto, do wniosku o ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem załączyć powinno się dodatkowo:

  • mapę zasadniczą nieruchomości,
  • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, 
  • wszelką korespondencję prowadzoną z przedsiębiorstwem.

Koszty w sprawie

Wniosek podlega opłacie w wysokości 40,00 złotych i musi zostać złożony przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości łącznie. Jeżeli,  wniosek zostanie złożony tylko przez niektórych, Sąd zobowiąże stronę do samodzielnego uzupełnienia tych braków formalnych bowiem Sąd rozpoznający daną sprawę, w ogóle nie powinien podejmować żadnych czynności merytorycznych, dopóki wszyscy współwłaściciele nie będą uczestniczyli w postępowaniu.

W toku postępowania należy liczyć się z wydatkiem rzędu okołu 3 000,00 złotych na biegłych sądowych– geodetę oraz rzeczoznawcę majątkowego, aczkolwiek można wnosić o zwolnienie z ponoszenia zarówno opłaty w wysokości 40,00 złotych, jak i z całości kosztów sądowych.

Strona zainteresowana zwolnieniem z ponoszenia opłat i innych kosztów sądowych powinna w celu uzyskania zwolnienia w Sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy, złożyć wniosek na piśmie lub ustnie do protokołu o zwolnie z ksztów sądowych w całości lub części, w zależności od tego czego żąda. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie majątkowe. Oświadczenie majątkowe trzeba złożyć na specjalnym formularzu. Nie można tego uczynić w inny sposób.

Sąd zwolni od ponoszenia kosztów tą stronę, która nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie

W tym momencie należy podkreślić, że prawo służebności przesyłu reguluje sposób korzystania przez przedsiębiorstwo przesyłowe z danej nieruchomości na przyszłość, a wynagrodzenie za jego ustanowienie w żadnym wypadku nie obejmuje swoim zakresem odszkodowania za bezprawne korzystanie z nieruchomości w okresie poprzedzającym ustanowienie służebności przesyłu.

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości jest odrębnym roszczeniem od wynagrodzenia za służebność przesyłu i  obejmuje maksymalnie okres 10 lat wstecz bezumownego korzystania. wstecz. Okres dawniejszy ulega przedawnieniu zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego.

Pozew o odszkodowanie za bezumowne korzystanie podlega opłacie sądowej w wysokości 5 % wartości przedmiotu sporu, czyli 5% z sumy o jaką wnosimy. Podobnie, jak w przypadku postępowania wnioskowego o ustanowienie służebności przesyłu, tak i w sprawie o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, można wnosić o zwolnienie z kosztów sądowych.

Autor: Aplikant Adwokacki Mateusz Nowicki

 

Tagi: postępowanie o ustanowienie służebności, służebność przesyłu

Zgłoś potrzebę bezpłatnej porady prawnej:


Współpracujemy z: