Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie- podmioty uprawnione

18.11.2015

Odszkodowanie za wypadek z ubezpieczenia OC gospodarstwa rolnego- uprawnieni

 

Swym zakresem ubezpieczenie OC rolników obejmuje nie tylko samego rolnika, ale także osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz pracujące w jego gospodarstwie rolnym. Warunkiem powstania odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w gospodarstwie rolnym jest jednak ustalenie, że za jej powstanie odpowiada właśnie któraś z tych osób oraz że szkoda pozostaje w ścisłym związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego. Konieczne jest również wykazanie, że skutkiem szkody jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia poszkodowanego - sąsiada (art. 50 ust. 1 ustawy).

Ustawodawca nie wymaga w tym miejscu, by rolnik faktycznie prowadził działalność rolną. Dla powstania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia istotny jest sam fakt posiadania gospodarstwa rolnego.

Ustawa wprowadza również swoistą definicję gospodarstwa rolnego.

Gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 4 stanowi obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podkreślić należy, że obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego.

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

Swym zakresem ubezpieczenie OC rolników obejmuje nie tylko samego rolnika, ale także osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz pracujące w jego gospodarstwie rolnym. Warunkiem powstania odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w gospodarstwie rolnym jest jednak ustalenie, że za jej powstanie odpowiada właśnie któraś z tych osób oraz że szkoda pozostaje w ścisłym związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego. Konieczne jest również wykazanie, że skutkiem szkody jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia poszkodowanego (art. 50 ust. 1 ustawy).

Przykład:  A pomagając B (swojemu sąsiadowi) w jego gospodarstwie rolnym   wpadł do niezabezpieczonego szamba, w następstwie czego doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu. W takiej sytuacji A może dochodzić wypłacenia odszkodowania od podmiotu ubezpieczającego B od odpowiedzialności cywilnej rolników.

Warto również w tym miejscy wskazać, że obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika obejmuje również  posiadane przez niego pojazdy i maszyny rolnicze (art. 50 ust. 2 ustawy).

Przykład:  C pomaga D (swojemu sąsiadowi) w corocznych żniwach. Wskutek nieszczęśliwego wypadku zostaje on potrącony przez jedną z maszyn rolniczych prowadzoną przez pracownika D. Również w tej sytuacji C może liczyć na wypłatę odszkodowania od podmiotu ubezpieczającego D od odpowiedzialności cywilnej rolników.

Brak wykupionego ubezpieczenia

Pomimo tego, że rolnik zobligowany był do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej, to nie można wykluczyć sytuacji, w której nie sprostałby temu obowiązkowi. Nie oznacza to jednak tego, że osoby poszkodowane w jego gospodarstwie rolnym nie mogłyby w tym wypadku liczyć na stosowną rekompensatę. Ustawodawca zabezpieczył się bowiem przed taką sytuacją, wprowadzając możliwość dochodzenia świadczeń od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt. 3 lit. c do zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego należy zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na osobie, w mieniu, w mieniu i na osobie, gdy rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia, a rolnik nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC rolników.

Podsumowując zauważyć należy, że osoba, która doznała szkody w gospodarstwie rolnym jest w dosyć komfortowej sytuacji. Z uwagi na obowiązek ubezpieczeniowy nałożony na posiadaczy gospodarstw rolnych, nie tylko może liczyć na wypłatę odszkodowania od stosownego ubezpieczyciela, ale również w przypadku braku takiego ubezpieczenia, jest chroniona przez polskie prawo.     

Autor: Martyna Kęsy

 

Bezpłatne porady prawne:

  • tel. 22 627 46 33
  • tel.kom. 531 200 351

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

 

 

Tagi: wypadek w rolnictwie, ubezpieczenie, odszkodowania oc

Zgłoś potrzebę bezpłatnej porady prawnej:


Współpracujemy z: