Odszkodowanie za utratę wartości rynkowej pojazdu

18.11.2015

ODSZKODOWANIE ZA UTRATĘ WARTOŚCI RYNKOWEJ POJAZDU PO WYPADKU SAMOCHODOWYM

 

Treść artykułu 361 § 2 Kodeksu cywilnego wskazuje na obowiązek pełnej kompensaty szkody. Oznacza to, że poszkodowany nie może być ani stratny, ani też wzbogacony w wyniki zdarzenia drogowego, w którym jego pojazd został uszkodzony. Świadczy to o tym, że zainteresowany może żądać także zwrotu utraty wartości rynkowej pojazdu. Natomiast art. 363 § 1 kc stanowi, że naprawienie szkody może polegać bądź  na przywróceniu stanu poprzedniego (zwrot kosztów naprawy pojazdu), bądź zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej (wypłata odszkodowania, która umożliwi naprawę pojazdu).

W związku z powyższym poszkodowany w razie wyrządzenia mu szkody  może żądać zwrotu kosztów naprawy lub kwoty niezbędnej do naprawy pojazdu oraz utraconej wartości rynkowej pojazdu. Do uzyskania pełnej kompensaty za szkodę nie jest przy tym konieczne uprzednie naprawienie samochodu. Natomiast brak remontu pojazdu może powodować pewne trudności w wyliczeniu utraty jego wartości rynkowej.

Ubezpieczenie OC a szkoda na pojeździe

Warto podkreślić, że możliwość żądania zwrotu kwoty tytułem utraty wartości rynkowej pojazdu dotyczy tylko zdarzeń powstałych w wyniku deliktu, zatem z tytułu OC. Nie ma zastosowania przy AC. Ponadto zagadnienie to nie odnosi się do przypadku tzw. szkody całkowitej, gdyż mogłoby to prowadzić do bezpodstawnego wzbogacenia się poszkodowanego.

Istotnym z punku widzenia dochodzenia przedmiotowego roszczenia od zakładu ubezpieczeniowego jest uchwała Sądu Najwyższego z 12 października 2001r. (III CZP 57/01) w której SN wskazał, że oprócz kosztów naprawy samochodu może przysługiwać także zapłata sumy pieniężnej odpowiadająca różnicy między wartością tego pojazdu przed uszkodzeniem i po jego naprawie (tj. utrata wartości rynkowej pojazdu).

Niewątpliwie można powiedzieć, że każdy pojazd na skutek zdarzenia wywołującego szkodę traci na swojej wartości. Zjawisko to bardzo dobrze można zaobserwować na rynku motoryzacyjnym, gdzie ceny za dwa podobne do siebie samochody (jeden nieuczestniczący w wypadku/kolizji, drugi powypadkowy/pokolizyjny) znacznie się od siebie różnią z korzyścią dla tego pierwszego.

Urwanie lusterka nie obniży wartości pojazdu

Oczywiście nie każde uszkodzenie pojazdu wpływa na utratę jego wartości rynkowej. Rzecznik Ubezpieczonych wymienia przykład, w którym dochodzi do takiej sytuacji. Zatem nie dojdzie do utraty wartości rynkowej pojazdu w razie np. uszkodzenia przez sprawcę szkody jedynie bocznego lusterka, gdy zachodzi konieczności jego wymiany.

Ponadto, wiek pojazdu nie warunkuje uzyskania zwrotu utraconej wartości rynkowej pojazdu.

Autor: Aplikant Adwokacki Martyna Lipska

 

 

Tagi: odszkodowanie za szkodę, szkoda na pojeździe, kancelaria

Zgłoś potrzebę bezpłatnej porady prawnej:


Współpracujemy z: