Odszkodowanie za błąd lekarski

11.11.2015

Świadczenia odszkodowawcze za błąd lekarski

 

Pomagamy poszkodowanym w uzyskaniu świadczeń odszkodowawczych za błędy lekarskie. W tym artykule omawiamy rodzaje świadczeń należnych poszkodowanemu pacjentowi, który to może dochodzić następujących świadczeń odszkodowawczych:

 • renty,
 • odszkodowania medycznego,
 • zadośćuczynienia za krzywdę.

Przyznanie określonego świadczenia jest możliwe w przypadku udowodnienia, że miał miejsce błąd lekarski i zostały spełnione przesłanki do uzyskania prawa do renty, odszkodowania czy zadośćuczynienia. Poszkodowany pacjent powinien zatem udowodnić, że wystąpiły nieprawidłowości w postępowaniu lekarskim oraz miały one związek z powstałą szkodą.

Zadośćuczynienie za błąd lekarski

Co do zasady najważniejszym, bo zazwyczaj najwyższym świadczeniem dla poszkodowanego pacjenta, jest zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę. Zadośćuczynienie za błąd lekarski jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego. 

Ustalenie wysokości zadośćuczynienia medycznego przewidzianego w art. 445 § 1 k.c. wymaga uwzględnienia wszystkich okoliczności istotnych dla określenia rozmiaru doznanej krzywdy, takich jak:

 • wiek poszkodowanego,
 • stopień cierpień fizycznych i psychicznych,
 • intensywność i czas trwania krzywdy,
 • nieodwracalność następstw uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia,
 • rodzaj wykonywanej pracy,
 • szanse na przyszłość,
 • poczucie nieprzydatności społecznej,
 • bezradność życiowa
 • inne czynniki podobnej natury (z orzecznictwa SN).

Zadośćuczynienie za błąd medyczny ma za zadanie zrekompensować poszkodowanemu pacjentowi całą doznaną krzywdę. Tym samym powinno ono być odczuwalne przez uprawnionego i nie może mieć charkateru jedynie symbolicznego.

Odszkodowanie za błąd medyczny

Odszkodowanie przysługuje poszkodowanemu przez błąd lekarski za wszelkie szkody materialne czyli poniesione lub konieczne do poniesienia wydatki, które pozostają w związku z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu. Najczęściej są to koszta poniesione lub konieczne do poniesienia na leczenie, opiekę czy rehabilitację.

Odszkodowanie w szczególności ma zrekompensować:

 • koszty leczenia, także poza NFZ,
 • koszty opieki,
 • koszty rehabilitacji,
 • koszty zakupu np. materacy, stojaków na kroplówki, łóżka ortopedycznego,
 • koszty lepszego wyżywienia.

Poszkodowany pacjent powinien celem uzyskania odszkodowania medycznego gromadzić wszystkie rachunki mogące potwierdzić wysokość kosztów, które były skutkiem błędu lekarskiego tj. w szczególności paragony za zakup leków, za prywatne wizyty u lekarzy czy za dodatkową rehabilitację.

Renta

Rentę przyznawana jest poszkodowanemu pacjentowi w sytuacji, gdy potrzebne są pieniądze na jego dalsze leczenie, rehabilitację, lepsze odżywianie czy koszta sprawowania nad nim opieki, zależne od jego stanu zdrowia i związanego z tym zapotrzebowania. Zgodnie z art. 444 par. 2 Kodeksu cywilnego: "Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty".

Dla żądania przyznania renty wystarczające jest wystąpienie choć jednej ze wskazanych przesłanek. Wystąpienie więcej niż jednej przesłanki wpływać będzie na wysokość renty, która z kolei oceniania jest wg zasad odnoszących się do odszkodowania.

By uzyskać rentę należy pamiętać, ażeby załączyć do akt sprawy cywilnej o odszkodowanie medyczne kompletną dokumentację medyczną, która poświadcza poniesiony uszczerbek na zdrowiu.

Wysokość odszkodowania za błąd lekarski

Wysokość odszkodowania medycznego może być bardzo różna, jednakże należy mieć na względzie, że często zdarza się, że są to kwoty bardzo wysokie, co wyraża wagę zdrowia i konsekwencje jego utraty.

Zazwyczaj na etapie likwidacji szkody medycznej mamy do czynienia z odmową wypłaty odszkodowania za błąd lekarski. Jednakże, gdy zakład ubezpieczeń zdecyduje się na wypłatę odszkodowania, to i tu w likwidacji, można liczyć na kwoty rzędu 50 000,00 zł, 80 000,00 zł czy nawet 100 000,00 zł. Oczywiście kwoty wypłat bezspornych nieomal zawsze są znacznie zaniżone. Sądy przyznają odszkodowania medyczne kilukrotnie wyższe, sięgające nawet do kwot rzędu i kilku milionów złotych.

 

Masz pytania? Zapraszamy na bezpłatne porady prawne!

Prawnicy są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 pod numerami:

 • tel. 22 627 46 33
 • tel.kom. 531 200 352

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!


 

Tagi: odszkodowanie za błąd lekarski, zadośćuczynienie, błąd lekarski

Zgłoś potrzebę bezpłatnej porady prawnej:


Współpracujemy z: