Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym z OC

18.11.2015

Odszkodowanie za wypadek przy pracy w rolnictwie z ubezpieczenia OC gospodarstwa rolnego

 

Wypadki w gospodarstwach rolnych zdarzają się niezwykle często. Źródłem ich powstania mogą być zarówno posiadane przez rolników niebezpieczne maszyny, narzędzia, zwierzęta, jak również niewłaściwe wykonywanie pracy bądź jej wadliwa organizacja. Osoby, które poniosły szkodę (zarówno szkodę na mieniu, jak i na osobie) w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego, mogą dochodzić należnych świadczeń od ubezpieczyciela, z którym rolnik zawarł umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Dochodzienie odszkodowania z ubezpieczenia OC rolników

Do poszkodowanych, którym przysługuje możliwość dochodzenia należnych świadczeń w związku z poniesioną przez nich szkodą na osobie, należą nie tylko osoby trzecie, ale także bliscy rolnika, osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, osoby pracujące w gospodarstwie rolnym, a także nawet sam ubezpieczony rolnik, jeśli osoba pracująca w gospodarstwie rolnym lub pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie wyrządzi mu szkodę na osobie.

Jednym z najbardziej istotnych czynników, warunkujących możliwość przypisania odpowiedzialności ubezpieczycielowi za poniesioną szkodę jest to, aby źródło będące przyczyną szkody, miało bezpośredni związek z posiadanym przez rolnika gospodarstwem. Musi bowiem istnieć funkcjonalny związek pomiędzy czynnościami rolnika, osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osób pracujących w gospodarstwie rolnym rolnika (nie tylko osób w nim mieszkających, ale także osób pomagających, dokonujących napraw, czy też świadczących pomoc sąsiedzką),  a gospodarstwem.

Ponadto, podkreślić należy, że rolnik lub osoba pracująca w jego gospodarstwie będą zobowiązani do naprawienia powstałej szkody tylko wtedy, gdy można im przypisać winę za zaistniałe zdarzenie. Wina może przybrać postać  zarówno działania, jak również zaniechania. Pomiędzy określonym działaniem lub zaniechaniem rolnika, a powstałą szkodą musi również istnieć związek przyczynowo – skutkowy.

Świadczenia z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników należne będą zatem po spełnieniu powyższych przesłanek np. w przypadku pogryzienia lub przygniecenia przez zwierzęta, złamania nogi na skutek upadku z wozu, skaleczenia ostrym narzędziem, a także w przypadku szkód powstałych w związku z ruchem rolniczych pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego (kosiarki, opryskiwacze, kombajny).

Odmowa odszkodowania z OC gospodarstwa

Nie w każdym przypadku ubezpieczyciel będzie miał obowiązek wypłaty stosownych świadczeń. W tym miejscu wskazać należy m.in., na brak odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za poniesione szkody w mieniu, wyrządzone rolnikowi przez osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym lub pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym albo osobom pozostającym z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracującym w jego gospodarstwie rolnym.

Dodać warto, że Zakład Ubezpieczeń nie ponosi także odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginięcia rzeczy wypożyczonych lub przyjętych przez osobę objętą ubezpieczeniem OC rolników do użytkowania, przechowania lub naprawy, szkody polegające na utracie gotówki, biżuterii, dzieł sztuki, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych.

Autor: Aplikant Adwokacki Klaudia Pierzchalska - Zielińska

 

Bezpłatne porady prawne:

  • tel. 22 627 46 33
  • tel.kom. 531 200 351

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

 

Tagi: odszkodowanie, wypadek w gospodarstwie rolnym, ubezpieczenie oc

Zgłoś potrzebę bezpłatnej porady prawnej:


Współpracujemy z: