Dochodzenie odszkodowania za śmierć w wypadku

16.11.2015

Dochodzenie odszkodowania za śmierć w wypadku komunikacyjnym

 

Osoby najbliższe zmarłego tragicznie w wypadku komunikacyjnym powinny w pierwszej kolejności zgłosić swoje roszczenia do Zakładu Ubezpieczeń, który ponosi odpowiedzialność za sprawcę wypadku. Dopiero w przypadku, gdy ubezpieczyciel nie chce dobrowolnie spełnić naszych roszczeń lub czyni to w zaniżonej wysokości, należy wystąpić przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń na drogę sądową.

Zgodnie z art. 19 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych: "Poszkodowany w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczeń bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń". W sytuacji zaś, gdy sprawca śmiertelnego wypadku w komunikacji nie będzie znany, rozczenia należy kierować do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Likwidacja szkody przed Zakładem Ubezpieczeń

W pierwszej kolejności, rodzina zmarłego tragicznie w wypadku komunikacyjnym powinna wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń ze zgłoszeniem szkody/wezwaniem do zapłaty. Pismo o takim tytule należy skierować do ubezpieczyciela, za potwierdzeniem jego odbioru. Zgłoszenia można wprawdzie dokonać telefonicznie, aczkolwiek wówczas zostaniemy wezwani do pisemnego udowodnienia swoich racji.

Termin na likwidację szkody wynosi 30 dni i liczy się od momentu skutecznego powzięcia wiadomości o zgłoszeniu szkody przez zakład ubezpieczeń. Maksymalny dopuszczalny prawem termin na likwidację szkody wynosi 3 miesiące. Oba terminy bywają zbyt często nieprzestrzegane. W związku z tym należy pamiętać, że szkodę przed Zakładem Ubezpieczeń należy likwidować aktywnie i już przy pierwszym przekroczeniu terminu skontaktować się z likwidatorem, wysłać pismo z zapytaniem o termin zakończenia postępowania likwidacyjnego, a następnie można także poinformować o tym Rzecznika Ubezpieczonych lub KNF.

Postępowanie likwidacyjne kończy się wydaniem decyzji przez Zakład Ubezpieczeń. Ubezpieczyciel może nam przyznać bądź odmówić przyznania odszkodowania. Zakład Ubezpieczeń w decyzji o wypłacie odszkodowania sam ustala jego wysokość.

Postępowanie o odszkodowanie za śmierć w wypadku

W przypadku, gdy ubezpieczyciel odmówi nam zapłaty lub wypłaci nam świadczenia odszkodowawcze w zaniżonej wysokości, możemy skierować swoje roszczenia na drogę sądowego postępowania cywilnego. Powództwo o roszczenie wynikające z umów ubezpieczeń obowiązkowych lub obejmujące roszczenia z tytułu tych ubezpieczeń można wytoczyć bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

Przygotowując pozew należy mieć na względzie najnowszą nowelizację procedury cywilnej i tak opracować pismo, by od razu wykazać w nim:

  • winę,
  • szkodę,
  • związek przyczynowy.

Nadto, bacząc na art. 6 k.c. należy do pozwu załączyć wszelkie dowody na udowodnienie swoich twierdzeń, względnie sformułować wnioski dowodowe.

Powództwo wymaga opłaty, chyba że wnosimy o zwolnienie od kosztów sądowych. Zgodnie z art. 1262 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. Opłaty sądowe w sprawie o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny jest stosunkowa i wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Opłata sądowa nie może być niższa niż 30,00 złotych i wyższa niż 100 000,00 złotych. Należy także mieć na względzie, że zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu oraz zasadę kosztów niezbędnych i celowych, w myśl art. 98 k.p.c: "Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu)".

Kończąc dodam, że od wyroku Sądu I instancji strony mogą złożyć apelację do Sądu II instancji. Termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i liczy się od dnia otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem. W przypadku zaniechania wnoszenia o uzasadnienie, apelację należy sporządzić w terminie 21 dni od ogłoszenia wyroku.

Autor: Aplikant Adwokacki Agnieszka Prętczyńska

 

Zapraszamy na bezpłatne porady prawne:

  • tel. 22 627 46 33
  • tel. kom. 531 200 351
  • info@duzeodszkodowania.com

 

Tagi: dochodzenie odszkodowania, wypadek śmiertelny, kancelaria

Zgłoś potrzebę bezpłatnej porady prawnej:


Współpracujemy z: