Dochodzenie odszkodowania za błąd lekarski

11.11.2015

Jak dochodzić odszkodowania za błąd lekarski? Co zrobić, gdy zarówno Szpital, jak i jego ubezpieczyciel, odmówią zapłaty odszkodowania za błąd medyczny?

 

Odszkodowanie za błąd lekarski może być dochodzone przez poszkodowanego pacjenta lub rodzinę zmarłego pacjenta w drodze sądowego postępowania cywilnego, które poprzedza zgłoszenie szkody i wezwanie do zapłaty zobowiązanego tj. zazwyczaj Ubezpieczyciela Szpitala w którym zatrudniony był lekarz, który dopuścił się błędu lekarskiego. Proces cywilny przed Sądem jest zazwyczaj konieczny ze względu na brak dobrowolnej zapłaty przez winnego lekarza, Szpital a nawet niestety ubezpieczyciela.

Likwidacja szkody medycznej

Postępowanie sądowe o odszkodowanie medyczne poprzedza zgłoszenie szkody podmiotowi odpowiedzialnemu za nią, którym najczęściej jest towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązane do zapłaty odszkodowania za błąd lekarski na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej ze Szpitalem. Szkodę do towarzystwa ubezpieczeń zgłaszamy za pośrednictwem placówki, w której miał miejsce błąd lekarski.

Zgłoszając szkodę należy wykazać zawinione zdarzenie, które szkodę spowodowało oraz adekwatny związek przyczynowy, pomiędzy tym zdarzeniem a szkodą (szkoda musi być normalnym następstwem zawinionego zdarzenia). Należy przy tym dostarczyć dowody na poparcie swoich twierdzeń, jak również na wykazanie wielkości strat majątkowych i niemajątkowych, które warunkują wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia. Proces likwidacji szkody trwa zazwyczaj 2-3 miesiące i kończy się wydaniem decyzji o odmowie przyznania świadczeń lub uznaniu winy i przyznaniu odszkodowania, zadośćuczynienia i innych świadczeń wynikłych ze szkody.

Od decyzji można się odwołać do towarzystwa ubezpieczeń lub wystąpić na drogę sądową. Wszcząć postępowanie cywilne można nie tylko w przypadku wydania decyzji odmownej, ale również w przypadku zaspokojenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe tylko części roszczeń. Opisane postępowanie likwidacyjne nie wiąże się z obowiązkiem ponoszenia żadnych kosztów przez poszkodowanego.

Sądowe postępowanie o odszkodowanie za błąd lekarski

Jeżeli Towarzystwo Ubezpieczeń odmówi przyjęcia odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenie bądź też wypłaci niesatysfakcjonującą poszkodowanego kwotę odszkodowania i zadośćuczynienia, uprawniony może wystąpić z roszczeniem o zapłatę do Sądu Cywilnego. Zazwyczaj jako podstawę odmowy wskazuje się brak błędu lekarskiego lub brak związku przyczynowo-skutkowego między działaniem winnego lekarza a szkodą po stronie pacjenta.

W przypadku składania do Sądu pozwu o odszkodowanie za błąd lekarski trzeba mieć jednak na uwadze konieczność poniesienia kosztów związanych z wpisem sądowym. Wynosi on 5% wartości przedmiotu sporu, czyli 5% sumy wartości roszczeń, o jakie występujemy. Jednak można wystąpić do sądu z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych. Zgodnie z art. 102 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Możliwe jest także zwolnienie częściowe.

W postępowaniu o zapłatę, którego przedmiotem jest szkoda spowodowana błędem medycznym, poszkodowani mogą dochodzić kilku roszczeń, w tym między innymi odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty. Jeżeli w wyniku błędu lekarskiego pacjent zmarł, spadkobiercy mogą dochodzić dodatkowo poniesionych kosztów leczenia i pogrzebu.

Ustawodawca regulując problem odszkodowania w art. 444 § 1 kodeksu cywilnego posłużył się sformułowaniem: "naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty". Zgodnie z dyspozycją tegoż artykułu, katalog kosztów, które mogą zostać zwrócone przez zobowiązaną placówkę medyczną czy zakład ubezpieczeniowy jest bardzo szeroki. Mowa tu o zwrocie m.in. kosztów: leczenia - zakupu leków, sprzętu medycznego; rehabilitacji; dojazdów na wizyty lekarskie; opieki osób trzecich nad poszkodowanym czy też utracone zarobki. Mając powyższe na uwadze trzeba wskazać, że odszkodowanie winno być obliczone w każdej sprawie indywidualnie, w oparciu o to jakie koszty poniósł poszkodowany, w związku ze zdarzeniem powodującym szkodę.

Przed Sądem to na poszkodowanym ciąży obowiązek udowodnienia winy podmiotu odpowiedzialnego za zdarzenie wywołujące szkodę. Uprawniony musi również wykazać wysokość szkody oraz związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem a szkodą. Należy wobec tego złożyć w sądzie całą dokumentację medyczną z przebiegu leczenia oraz wszelkie dowody na wykazanie wysokości szkody. W większości przypadków konieczne jest również powołanie biegłego lekarza, który oceni czy doszło do błędu i jakie są jego skutki.

Ponadto, ważny przy dochodzeniu roszczeń jest termin ich przedawnienia, gdyż w razie jego upływu odpowiedzialny za szkodę ma prawo uchylenia się od jej zaspokojenia. Terminy przedawnienia reguluje art. 4421 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym: "Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę". Co do zasady więc przedawnione będą roszczenia ze zdarzeń, które miały miejsce ponad 3 lata od dowiedzenia się przez poszkodowanego o szkodzie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy szkoda wynikła z przestępstwa, gdyż przedawnienie nie może skończyć się wtedy przed upływem 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa. Wyjątkiem jest również wskazany wyżej § 4.

Przygotował Aplikant Adwokacki: E.Ciechowicz

 

Tagi: dochodzenie odszkodowania, odszkodowanie medyczne, kancelaria

Zgłoś potrzebę bezpłatnej porady prawnej:


Współpracujemy z: