Odszkodowanie dla rowerzysty, motocyklisty

10.11.2015

Dochodzenie odszkodowania za wypadek komunikacyjny z ubezpieczenia OC

 

Skutecznie pomagamy poszkodowanym rowerzystą czy motocyklistą dochodzić świadczeń odszkodowawczych po wypadku w komunikacji. Sprawy prowadzimy nie pobierając opłat wstępnych a w ramach umowy o dochodzenie odszkodowania, bezpłatnie pomagamy w postępowaniu karnym. Z zaangażowaniem obalamy przyczynienia do wypadku drogowego. Poniżej zamieszczamy informacje na temat postępowania o zapłatę odszkodowania powypadkowego.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że poszkodowany, który chce dochodzić wypłaty świadczeń odszkodowawczych z ubezpieczenia OC, powinien się do tego przygotować. Niewątpliwie prawidłowo zgromadzony materiał dowodowy daje poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym możliwość uzyskania wyższych świadczeń niż w sytuacji, gdy dokonuje on prostego zgłoszenia szkody bez wskazania dowodów na jej rozmiary.

Tym samym polecamy poszkodowanym przygotowanie się do procesu dochodzenia odszkodowania powypadkowego poprzez zebranie kompletnej dokumentacji medycznej, wszelkich faktur i rachunków, a także przygotowanie oświadczeń czy zdjęć. Dopiero wówczas poszkodowany na skutek udziału w wypadku drogowym powinien sporządzić pismo wzywające ubezpieczyciela do zapłaty konkretnych kwot odszkodowania, zadośćuczynienia, a także ewentualnie renty z ubezpieczenia OC.

Zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi

Poszkodowany na skutek udziału w wypadku w komunikacji powinnien zgłosić swoje roszczenia ubezpieczycielowi samochodu, którego kierowca jest winien spowodowania wypadku w ruchu drogowym. W sytuacji, gdy sprawca nie jest znany wówczas roszczenia należy skierować do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej: UFG).

Należy mieć na względzie, że UFG wypłaci nam odszkodowanie co do zasady tylko za szkody na osobie. Za szkody na mieniu UFG wypłaca odszkodowanie wyłącznie w przypadku, gdy w wypadku doszło do obrażeń ciała u któregokolwiek z jego uczestników, a naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwały dłużej niż 14 dni.

Zgłoszenia szkody uważamy, że najlepiej dokonać w formie pisemnej bowiem wówczas nie będzie żadnych wątpliwości co do daty dokonania zgłoszenia oraz jego treści. W piśmie zgłaszającym szkodę z ubezpieczenia OC należy podać informacje dotyczące, w szczególności:

  • wypadku komunikacyjnego- dane sprawcy, numer polisy, numer rejestracyjny pojazdu, a także informacje dotyczące postępowania w sprawie o wykroczenie lub karnego,
  • rodzaju i wielkości szkody, a także doznanej na skutek udziału w wypadku drogowym krzywdy.
  • wysokości żądanych kwot odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty.
  • numeru rachunku bankowego na który mają być zapłacone świadczenia.

Wezwanie należy wysłać listem poleconym i zachować sobie potwierdzenie nadania.

Do pisemnego zgłoszenia szkody powinniśmy załączyć wszelkie dowody na szkodę, krzywdę i jej wysokość.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie ale wówczas narażamy się na znaczne problemy z szybkością postępowania likwidacyjnego, a także ryzykujemy, że wypłacone nam świadczenia będą znacznie zaniżone.

Teoretycznie ubezpieczyciel powinien zlikwidować szkodę w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Odmowa wypłaty, zaniżenie odszkodowania powypadkowego

W przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie chce dobrowolnie spełnić naszych roszczeń lub czyni to w zaniżonej wysokości, możemy wystąpić przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń na drogę sądową. Powództwo o roszczenie wynikające z umów ubezpieczeń obowiązkowych lub obejmujące roszczenia z tytułu tych ubezpieczeń można wytoczyć bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

Przygotowując pozew należy mieć na względzie najnowszą nowelizację procedury cywilnej i tak opracować pismo, by od razu wykazać w nim winę, szkodę, związek przyczynowy oraz załączyć wszelkie dowody na udowodnienie swoich twierdzeń. Na gruncie aktualnych przepisów bezwzględnie należy sformułować wnioski dowodowe już na samym początku sprawy.

Powództwo wymaga opłaty chyba, że wnosimy o zwolnienie od kosztów sądowych. Zgodnie z art. 1262 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. Opłaty sądowe w sprawie o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny jest stosunkowa i wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Opłata sądowa nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 100 000 zł. Gdy nie stać nas na jej uiszczenie, należy wraz z pozwem złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów, do którego należy załączyć oświadczenie o stanie majątkowym wraz z dokumentami udowadniającymi naszą sytuację majątkową.

Masz pytania? Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej nieodpłatnie?

Zadzwoń! Prawnicy są do Twojej dyspozycji pod numerami:

  • tel. 22 627 46 33
  • tel. kom. 531 200 351

 

 

Tagi: odszkodowanie dla rowerzysty, motocyklisty, wypadek drogowy

Zgłoś potrzebę bezpłatnej porady prawnej:


Współpracujemy z: