Odszkodowanie dla pieszego za wypadek drogowy

09.11.2015

Świadczenia odszkodowawcze dla pieszego poszkodowanego w wypadku drogowym

 

Pomagamy pieszym, poszkodowanym na skutek udziału w wypadku drogowym, uzyskać świadczenia odszkodowawcze. Wspieramy z życzliwością i działamy z zaangażowaniem od 2008 roku na terenie całego kraju. Poniżej wyjaśniamy kwestie związane z rodzajami świadczeń, jakich uzyskania może dochodzić osoba poszkodowana w wypadku drogowym.

Pieszy, poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, ma zasadniczo prawo do:

 • odszkodowania,
 • zadośćuczynienia za krzywdę,
 • renty powypadkowej.

Zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego to na poszkodowanym ciąży obowiązek udowodnienia zasadności przyznania mu ww. świadczeń. Z tego względu polecamy poszkodowanym zadbanie o niezbędne dowody, w szczególności poprzez zbieranie faktur czy rachunków, występowanie o wydanie pełnej dokumentacji medycznej czy z rehabilitacji.

Odszkodowanie za uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia

Poszkodowany na skutek udziału w wypadku komunikacyjnym ma prawo dochodzić odszkodowania na podstawie art. 444 par. 1 Kodeksu cywilnego za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 1975 r., sygn. akt II CR 18/75: "Uszkodzenie ciała w rozumieniu art. 444 par. 1 i 445 par. 1 KC jest takie oddziałanie na ciało ludzkie, które pozostawia na nim wyraźny ślad będący wynikiem naruszenia tkanek organizmu, bez względu na to czy chodzi o uszkodzenie jedynie powierzchowne czy też uszkodzenie poważne np. powiązane ze złamaniem kości, uszkodzeniem mięśni itp. Rozstrojem zdrowia natomiast w rozumieniu tych przepisów będzie takie oddziałanie na organizm ludzki, które pociąga za sobą zakłócenie jego funkcji. Czas trwania skutków nie ma znaczenia. Długotrwałość cierpień i rodzaj skutków ma znaczenie - i to istotne - dla określenia wysokości zadośćuczynienia".

W szczególności może otrzymać odszkodowanie za:

 • koszy leczenia i opieki,
 • wydatki na rehabilitację,
 • różnicę w wynagrodzeniu,
 • wydatki na zwiększone koszty wyżywienia czy pielęgnacji,
 • utracone z różnych tytułów dochody,
 • koszty nabycia samochodu inwalidzkiego, wózka inwalidzkiego,
 • koszty nabycia protez, aparatów, innego sprzętu,
 • zwiększone koszty wyżywienia czy pielęgnacji.

Wydatki te nie muszą zostać poniesione przez poszkodowanego, choć z całą pewnością łatwiej dochodzić odszkodowania obejmującego zwrot kosztów niż zapłaty odszkodowania na wydatki, jakie mają być poniesione. Niemniej, poszkodowany może dochodzić zapłaty odszkodowania poprzez wyłożenie przez zobowiązanego do zapłaty kwoty potrzebnej na poniesienie wydatków związanych z naprawieniem powstałej szkody.

Zadośćuczynienie za krzywdę

Zgodnie z art. 445 Kodeksu cywilnego Sąd może przyznać poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym odpowiednią kwotę tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Zadośćuczynienie powinno być zatem środkiem pomocy dla poszkodowanego i pozostawać w odpowiednim stosunku do rozmiarów krzywdy.

Kryteria brane pod uwagę przy ustalaniu sumy zadośćuczynienia:

 • rodzaj naruszonego dobra,
 • zakres i rodzaj rozstroju zdrowia,
 • czas trwania cierpień,
 • wiek pokrzywdzonego,
 • intensywność ujemnych doznań fizycznych i psychicznych,
 • rokowania na przyszłość,
 • konsekwencje uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego w życiu osobistym i społecznym,
 • stopień winy sprawcy. 

Wysokość zadośćuczynienia zależy de facto od uznaniowej decyzji Sądu. Ustawodawca pozostawił Sądowi określenie wysokości należnego zadośćuczynienia, wskazując jedynie, że ma to być odpowiednia suma w stosunku do doznanej krzywdy. Wypracowane w orzecznictwie kryteria jej ustalenia nie zmieniają jednakże zasadniczje kwestii uznaniowości Sądu. Powoduje to, że kwoty przyznawanych świadczeń z tytułu zadośćuczynienia powypadkowego cechuje znaczna rozbieżność. Rola pełnomocnika procesowego w ustaleniu wysokiego zadośćuczynienia jest w naszym przekonaniu znaczna.

Renta powypadkowa

Żądanie renty uzasadnione jest w trzech sytuacjach:

 • w związku z całkowitą lub częściową utratą zdolności do pracy zarobkowej,
 • zwiększeniem się potrzeb,
 • zmniejszeniem widoków powodzenia na przyszłość.

Renta powypadkowa ma charakter odszkodowawczy a nie alimentacyjny.

 

Zapraszamy na bezpłatne porady prawne:

 • tel. 22 627 46 33
 • tel. kom. 531 200 351
 • info@duzeodszkodowania.com

 

 

Tagi: pieszy, odszkodowanie powypadkowe, odszkodowanie z oc, renta

Zgłoś potrzebę bezpłatnej porady prawnej:


Współpracujemy z: