Jakie są koszty postępowania o ustanowienie służebności przesyłu?

16.11.2015

W sprawach dotyczących ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem, Wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 40,00 zł, pokrycia zaliczek na poczet opinii biegłych sądowych, a także ewentualnie do poniesienia kosztów zastępstwa adwokackiego lub radcowskiego. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania, może wnosić do Sądu o zwolnienie z obowiązku ich ponoszenia. 

W pierwszej kolejności, należy wskazać, że wniesienie do sądu wniosku o ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty sądowej, bowiem zgodnie z art. 130 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego sąd nie podejmie żadnej czynności w odniesieniu do pisma procesowego, które nie zostało należycie opłacone. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych od każdego wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, pobiera się opłatę stałą w wysokości 40 zł (podobnie opłata od apelacji od postanowienia zapadłego w tym trybie), chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

W toku postępowania może pojawić się konieczność przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych. W związku z tym, wnioskodawca może zostać zobowiązany do poniesienia kosztów związanych z wynagrodzeniem albo zaliczką na poczet ich wydatków. Wynagrodzenie biegłego jest zależne od jego wykształcenia, stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunków w jakich pracował biegły i wynosi od 1,28% do 1,81% kwoty bazowej wynagrodzenia dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa, za każdą rozpoczętą godzinę pracy biegłego (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych do wydania opinii w postępowaniu cywilnym). 

Zazwyczaj w sprawie o ustanowienie służebności przesyłu powoływany jest biegły geodeta i biegły rzeczoznawca majątkowy. Wynagrodzenie geodety i rzeczoznawcy majątkowego wynosi najczęściej w granicach 2000,00 do 3000,00 zł.

Co istotne, osoba znajdująca się w ciężkiej sytuacji życiowej, może wystąpić z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych. Jeżeli udowodni, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, wówczas otrzyma zwolnienie.

Przygotowała: Monika Ozimek

 

 

Tagi: koszty postępowania, odszkodowania przesyłowe, służebność

Zgłoś potrzebę bezpłatnej porady prawnej:


Współpracujemy z: