Odszkodowanie za wypadek w szkole

19.11.2015

Dochodzenie odszkodowania za wypadek dziecka w szkole

 

Uczeń, który na terenie placówki szkolnej złamał nogę, zwichnął rękę lub doznał innego urazu, zgodnie z przepisami prawa cywilnego poniósł szkodę. Nie ma znaczenia fakt, czy zdarzenie nastąpiło w trakcie lekcji, na zajęciach dodatkowych, czy też na przerwie międzylekcyjnej. Jeżeli szkoda taka powstała na skutek zaniedbań ze strony szkoły np. braku nadzoru nad uczniami, poszkodowany ma prawo domagać się odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty na drodze sądowej.

Jeżeli dziecko wskutek wypadku w szkole z winy placówki edukacyjnej, doznało szkody, może się ubiegać o następujące świadczenia pieniężne:

  • jednorazowe odszkodowanie,
  • zadośćuczynienie,
  • rentę.

Każde z tych świadczeń ma inny cel i zasady przyznawania.

Odszkodowanie za wypadek w szkole

Jednorazowe odszkodowanie dla poszkodowanego dziecka ma na celu pokrycie wszelkich kosztów poniesionych w związku z doznaniem uszczerbku na zdrowiu. Wysokość jednorazowego odszkodowania zależna jest od stopnia doznanego uszczerbku, kosztów poniesionych na leczenie, rehabilitację czy dojazdy do placówek zdrowia.

Zadośćuczynienie jest roszczeniem mającym za zadanie zrekompensować krzywdę w postaci cierpienia fizycznego lub psychicznego związanego z okaleczeniem i oszpeceniem ciała, odizolowaniem, czy też faktem przyjmowaniem leków. Wysokość zadośćuczynienia zależy od wielu czynników i sąd określa ją indywidualnie. Należy jednak pamiętać, że kwota tego świadczenia nie może być symboliczna.

Renta dla dziecka należy się z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej oraz zmniejszonych widoków na przyszłość. Ma na celu pokrycie ponadto bieżących zwiększonych potrzeb, związanych z rehabilitacją czy też lepszym odżywieniem.

Dochodzenie odszkodowania

Do obowiązków dyrektora szkoły należy powiadomienie rodziców, opiekunów prawnych poszkodowanego oraz właściwych organów, a także zabezpieczenie miejsca wypadku i powołanie zespołu powypadkowego. Rodzice poszkodowanego otrzymują pełną dokumentację dotyczącą ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, do której w siedmiodniowym terminie mogą złożyć zastrzeżenia. Dokumentacja powypadkowa znacznie ułatwia poszkodowanemu lub jego rodzicom dochodzenie odszkodowania, pozwalającego na pokrycie kosztów związanych z leczeniem, czy rehabilitacją powypadkową.

Uprawniony w pierwszej kolejności powinien zwrócić się do szkoły z roszczeniem o zapłatę. Jeżeli szkoła odmówi wypłaty świadczenia, lub też kwota zaproponowana lub wypłacona przez szkołę jest niewystarczająca możemy dochodzić odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty na drodze sądowej.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, jeżeli następstwem wypadku jest uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, a szkoła zaniedbała swoje obowiązki, poszkodowanemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie, zadośćuczynienie, a także o rentę. Wysokość w/w roszczeń, zależy od rozmiaru szkody i krzywdy doznanej przez poszkodowanego.

Z powództwem może wystąpić pełnoletni uczeń bądź rodzice lub opiekunowie prawni małoletniego ucznia. Pozew o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz/lub rentę należy złożyć do sądu rejonowego lub okręgowego, w zależności od wartości przedmiotu sporu. Jeżeli kwota dochodzonego roszczenia przekracza 75 000,00 zł, pismo kierujemy do sądu okręgowego. Należy pamiętać, że powództwo kierujemy przeciwko organom prowadzącym szkołę lub placówkę odpowiadającym za jej działalność tj. odpowiedniej jednostce samorządu terytorialnego, osobie fizycznej lub osobie prawnej.

Wraz ze złożeniem pozwu w sądzie wiąże się konieczność uiszczenia opłaty sądowej, która wynosi 5 % wartości kwoty żądanej. Zgodnie z przepisem art. 102 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych osoba fizyczna może domagać się zwolnienia od kosztów sądowych, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku koniecznego dla siebie i rodziny.

Uwaga! Uwzględniając specyfikę postępowania cywilnego, w którym mogą być dochodzone w/w roszczenia zwrócić należy uwagę, że bardzo istotne jest gromadzenie na bieżąco całej dokumentacji związanej z leczeniem urazów wynikłych na skutek wypadku. Aby świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela było adekwatne do poniesionych strat, poszkodowany musi przedstawić pełną informację na temat charakteru i stopnia obrażeń, czasu i przebiegu leczenia.

Autor: Aplikant Adwokacki Karolina Zalewska-Zbiciak, Aplikant Adwokacki Julia Iwaszko

 

 

Tagi: odszkodowanie, wypadek w szkole, dochodzenie odszkodowania

Zgłoś potrzebę bezpłatnej porady prawnej:


Współpracujemy z: