Dochodzenie odszkodowania za wypadek w pracy od pracodawcy

08.12.2015

Odszkodowanie od pracodawcy

 

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy za wypadek przy pracy jest odpowiedzialnością uzupełniającą w stosunku do odpowiedzialności ZUS-u, który odpowiada w razie spełnienia warunków z ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Pracodawca ponosi zatem odpowiedzialność uzupełniającą dopiero w sytuacji, gdy pracownik otrzymał świadczenia z ZUS-u i ich wysokość okazała się nie wystarczająca. Dodać należy, że uzupełniająca odpowiedzialność pracodawcy wynika z koncepcji przyjętej przez orzecznictwo i jest dyskutowana w doktrynie, bowiem nie znajduje ona jasnego odzwierciedlenia w przepisach.

Dochodzenie przez pracownika od pracodawcy roszczeń uzupełniających z tytułu wypadku przy pracy opiera się na przepisach prawa cywilnego (art. 415 KC, art. 444 KC i art. 445 KC w zw. z art. 300 KP). Pracownik, występując z powództwem o odszkodowanie za wypadek w pracy, musi zatem w toku sprawy udowodnić, że:

  • pracodawca jest winny wypadkowi w pracy,
  • pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu w związku z wypadkiem w pracy.

Odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie winy za skutki wypadku przy pracy będzie występowa w sytuacji, gdy praca została zorganizowana nieprawidłowo, co w konsekwencji doprowadziło do wypadku, albo że istniejące realne zagrożenia przy jej wykonywaniu nie zostały rozpoznane przez pracodawcę, wobec czego pracownik nie miał o nich żadnej wiedzy, albo zagrożenia faktycznie rozpoznane nie zostały wyeliminowane przez pracodawcę, co naraziło na uszczerbek zdrowie pracownika. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 listopada 2008 r., sygn. akt II PK 100/08: „Pracodawca ponosi na zasadzie winy (art. 415 KC w związku z art. 300 KP) odpowiedzialność za szkodę doznaną przez pracownika wskutek wypadku przy pracy, gdy można uznać, że do zdarzenia doszło w wyniku niedopełnienia ciążących na pracodawcy obowiązków, np. w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Zainteresowany dochodzeniem odszkodowania za wypadek w pracy w pierwszej kolejności powinien wystosować do pracodawcy wezwanie do zapłaty żądanych świadczeń. Pracownik może żądać od zobowiązanego do zapłaty:

  • odszkodowania za szkodę majątkową poniesioną w związku z wypadkiem,
  • zadośćuczynienia za cierpienie,
  • renty.

W przypadku, gdy pracodawca odmówi zapłaty, pracownik może złożyć swoje powództwo w sądzie  właściwym ze względu na miejsce siedziby zakładu pracy. Powództwo wymaga opłaty w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, chyba że Powód został zwolniony z ponoszenia kosztów sądowych w sprawie. Składając pozew należy mieć na względzie, że to na pracowniku ciążą w sprawie obowiązki dowodowe wynikające z art. 6 kc.

 

Tagi: dochodzenie odszkodowania, odszkodowanie od pracodawcy, wypadek

Zgłoś potrzebę bezpłatnej porady prawnej:


Współpracujemy z: